Are You a Good Parent?

Är du en bra förälder?

Hej! Vi är Pierre-Emil och Solveig, grundarna av Merlinstruction och föräldrar till två vackra och nyfikna barn. Historien bakom varför vi grundade Merlinstruction börjar med oss som blivande föräldrar, och en av de svåraste frågorna vi någonsin ställt oss själva, vad innebär det att vara en god förälder?

Frågan är utmanande och ingen vi frågade hade samma förståelse för vad det innebär att vara en god förälder, alla bidrog med sina egna värderingar till diskussionen. För vissa innebar att vara en god förälder om att tillgodose barnens materiella behov, för andra handlade det om att säkerställa att deras barn delade deras politiska åsikter. För många var att vara en god förälder detsamma som att vara en god människa. När vi bad människor reflektera över sina egna föräldrar blev frågan ännu mer komplex. Hade våra egna föräldrar varit goda föräldrar, hade de varit dåliga?

Men framför allt vart att vara en god förälder en lång, väldigt lång, lista över saker att göra eller inte göra, ofta motsägande och ofta med en idé att en fantastisk förälder framförallt offrade sig för barnen, och ju större självoffer desto bättre förälder. Även om när detta aldrig stämde överens med vad våra vänner och släktingar berättade om sina egna föräldrar och deras uppoffringar.

Således nådde vi insikten att god föräldraskap inte är något som en förälder är, utan något som en förälder gör. Att vara en god förälder handlar inte om att vara god, utan om att göra gott, och försök att bevisa sin egen inre godhet genom symboliska gester kan vara kontraproduktivt för det faktiska utförandet.

Vad innebär det då att utföra gott föräldraskap?

Utifrån denna ram för föräldraskap som något som man gör för någon annan, började vi se vad det var vi behövde göra om vi ville uppnå de resultat vi eftersträvade för våra barn.

Detta ledde oss till att definiera en förälders ansvarsområden som tre kärnuppgifter:

  • Förmedlingen av etik
  • Förmedlingen av kunskap
  • Förmedlingen av kultur

Dessa tre ansvarsområden bildar grunden för vår mission på Merlinstruction. Vi tror att genom att koncentrera oss på dessa tre uppgifter, kommer vi att utföra god föräldraskap, det vill säga, uppfostra barn som är moraliskt robusta, kunniga och vilka kommer att leva meningsfulla liv.

Införliva en stark etisk ram i barnen, betona betydelsen av dygder och moraliska värden.

I dagens värld är det avgörande att fostra individer som har en stark moralisk kompass, som kan tänka självständigt och motstå maktmissbruk. Vi är djupt oroliga över bristen på dygdutbildning och ersättandet av moraliska värden med en vag "var snäll" mantra som ofta kan likställas med "var lydig." Som föräldrar strävar vi efter att införliva en robust etisk ram i barnen, betona betydelsen av dygder och moraliska värden. Vi vill att våra barn ska upprätthålla sina principer även i utmanande situationer, och därmed främja motståndskraft och moraliskt mod.

Främja en omfattande förståelse för ett kunskapsområde i barnen, både i teori och praktik, för att uppmuntra intellektuell nyfikenhet och kritiskt tänkande.

Vi förespråkar även ett integrerat kunskapssystem. Som föräldrar och grundare av Merlinstruction är vi djupt oroliga över det nuvarande tillståndet i vårt utbildningssystem. Vi anser att det sviker våra barn. Genom att fokusera alltför mycket på inlärning av avskiljda ämnen och standardiserade tester undervisar det en serie frånkopplade trivialiteter vilka inte framhäver kunskapens värde, och dess potential att förbida samman barnet med världen. På Merlinstruction strävar vi efter att främja en omfattande förståelse hos barnen, för att uppmuntra intellektuell nyfikenhet och kritiska tänkande. Vi insåg behovet av ett helhetssyn, ett sammankopplat utbildningssystem som skulle underlätta minnesbevarande och ge en djupare förståelse för olika ämnen samtidigt.

Förbinda barnen med deras kulturella arv, genom att förmedla en samling berättelser, ritualer och principer som leder till ett meningsfullt liv.

Vi vill inte att våra barn ska växa upp utan kontakt, med sina huvuden begravda i digitala enheter, förlorade från skönheten i den naturliga världen och rikedomen i deras arv. Vi kunde inte stå overksamma medan våra barn, och barn överallt, riskerade att bli främlingar i sin egen värld, deras potential outforskad, deras liv utan mål och egen riktning.

Vi erkänner kulturens och gemensamma berättelsers roll i att skapa mening. Den postmoderna nedbrytningen av berättelser leder till en frånkoppling från meningsfulla upplevelser, vilket resulterar i nihilism, brist på kreativ gnista och depression. På Merlinstruction strävar vi efter att sänka barnen i deras kulturella arv, förmedla en gobeläng av berättelser, ritualer och principer som leder till ett meningsfullt liv, för att bli autonoma herrar över sitt eget öde, inte bara kuggar i maskinen.

Vissa kan hävda att vi inte borde ålägga dessa ansvarsområden, moraliska värden och krav på våra barn, och istället föreslå att de borde hitta sin egen väg. Men vi ser att denna laissez-faire inställning inte utrustar våra barn med de verktyg de behöver för att förstå världen självständigt. Det är i grunden en ursäkt för att undvika ett moraliskt utmanande ansvar och att abdikera våra egna moraliska plikter till staten, en handling som bara kan gynna de mest mäktiga och minst ansvariga bland oss.

Vi tror på varje individs potential att behärska sitt eget liv. Vårt uppdrag är att nära denna potential, börja från barndomen, genom den transformerande kraften i kunskap. Vi grundade detta företag, Merlinstruction, för att skapa verktyg som hjälper föräldrar i deras egen strävan att uppfostra kunniga, dygdiga och självständiga individer.

Vårt första verktyg, det som inleder denna affärsresa för oss, är Chronorama. Chronorama är ett verktyg som syftar till att hjälpa familjer att bättre förstå och hantera sin tid tillsammans samt att skapa utrymme för att lära ut värdefulla lektioner om hushållssysslor, betydelsen av årliga firanden och ritualer, samt en gobeläng för att berätta de berättelser som förenar oss, både livshistorier om våra nära släktingar men också om de stora kulturella förfäderna som kom före oss. Inget skulle glädja oss mer än om detta verktyg hjälper dig att uppnå ditt mål att uppfostra barn som är moraliskt robusta, kunniga och som kommer att leda meningsfulla liv.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.